Na de uitrol van duaal leren in het secundair onderwijs wordt er nu beloftevol uitgekeken naar de mogelijkheden van duaal leren in het hoger onderwijs. De praktijk- en bedrijfsgerichte aanpak van duaal leren kan zorgen voor een nog beter te aansluiting bij een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Bovendien past duaal leren ook in het concept van levenslang leren en de loopbaantransities van werkenden. De werkplekcomponent neemt in duaal leren een substantieel gedeelte in, minstens een derde van de studieomvang. Het aanleren van competenties op de werkvloer onderscheidt zich van het aanleren van de competenties in de onderwijsinstelling en het inoefenen op de werkvloer. De duale trajecten zijn verschillend van stages, werkervaringstrajecten en werkplekervaringen in het kader van een eindwerk of specifieke module of opleidingsonderdeel.

Het project bestaat uit 2 onderdelen:

 • Voorbereiden en uitvoeren proeftuinen
 • Visiebepaling, verbredingsstrategie- en implementatieplan duaal leren

Doel

Thomas More wil onderzoeken voor welke doelgroepen een duaal traject het zinvolst is. Door te kiezen voor 2 opleidingen met zowel een verschillende doelgroep als interessegebied hopen we valide, generieke lessen te kunnen trekken voor een opschaling naar andere opleidingen.

De resultaten uit deze 4 rondes van de proeftuinen vertalen we naar een gedragen visie rond duaal leren binnen Thomas More. Hiernaast ontwerpen we een duidelijke verbredingstrategie en een hanteerbaar stappenplan om deze visie te concretiseren binnenin de organisatie.

Om deze reden lijkt het ons zinvol om ook een onderzoekstraject te koppelen aan onze geformuleerde duaal leren-trajecten. Voor dit onderzoekstraject werken we samen met ExCEL (het EXpertiseCentrum voor Effectief Leren van Thomas More Hogeschool) die onderzoeksmatig de verschillende duaal leren-trajecten zullen opvolgen. Dit maakt dat we enerzijds evidence-informed generaliseerbare richtlijnen kunnen aanleveren aan de overheid. En anderzijds kunnen we hierdoor ook het ontwikkel- en implementatieproces accurater vastleggen wat resulteert in een betere kennisborging niet alleen binnen de hogeschool maar binnen hoger onderwijs in het algemeen.

Opleiding Bachelor in Toegepaste Architectuur Bachelor in de Orthopedie afstudeerrichting mobiliteitshulpmiddelen
Interessegebied Design & Build People & health
Doelgroep Werkstudenten Generatiestudent
Figuur 1: Oplijsting van geselecteerde opleidingen met interessegebied en primaire doelgroep.

Het project bestaat uit drie verschillende luiken. In het eerste luik gaan we na welke vormen een duaal leertraject kan aannemen voor de verschillende opleidingen en doelgroepen. In het tweede luik gaan we de onderzoeksresultaten uit luik 1 concreet aftoetsen in het werkveld onder de vorm van enkele proeftuinen. Hiervoor hebben we reeds concrete partnerschappen afgesloten met 10 partners (5 per opleiding) Finaal onderzoeken we in het derde luik hoe de resultaten vanuit dit project verder worden opgeschaald naar Thomas More en hoger onderwijs breed.

Resultaten:

 • Aan de hand van onderstaande onderzoeksvragen werken we aan volgende resultaten:
 • De uitrol van volwaardig duale opleidingstrajecten voor de 2 geselecteerde opleidingen in het academiejaar 2023-2024.
 • De ontwikkeling van een gedragen visie rond duaal leren binnen Thomas More.
 • Het uitteken van een groeipad voor Thomas More, door te verkennen voor welke opleidingsdomeinen en opleidingen duaal leren een meerwaarde biedt, voor de implementatie van duaal leren aan de hand van een hanteerbaar stappenplan.
 • Een rapport met (beleids)aanbevelingen.

Onderzoeksvragen

 • Onderzoeksvraag 1: Wat is Thomas More haar visie op duaal leren?
 • Onderzoeksvraag 2: Welk duaal onderwijsconcept past het best bij de primaire doelgroep(en) van de geselecteerde opleidingen? Welke verschillen zijn er tussen de doelgroep voor een duaal opleidingstraject en de doelgroep voor een meer klassiek opleidingstraject?
 • Onderzoeksvraag 3: Hoe ziet het curriculum voor de duale opleidingstrajecten eruit?
 • Onderzoeksvraag 4: Aan welke kwaliteitsvereisten moet een werkplek, de student en de evaluatie beantwoorden voor de uitrol van duaal leren traject?
 • Onderzoeksvraag 5: Wat is het statuut van de student in een duaal opleidingstraject?
 • Onderzoeksvraag 6: Kan, op basis van de uitgevoerde proeftuinen, het duaal opleidingstraject worden doorgetrokken naar andere doelgroepen van de geselecteerde opleidingen?
 • Onderzoeksvraag 7: Welk kader, methodiek en stappenplan over duaal leren voor Thomas More kan er gedistilleerd worden uit voorgaande onderzoeksvragen?
 • Onderzoeksvraag 8: Hoe ziet de verbredingsstrategie- en implementatieplan van Thomas More eruit?
 • Onderzoeksvraag 9: Hoe kunnen we evidence based onze beleidsaanbevelingen formuleren?
  Partners

De volgende partners nemen delen aan dit ESF-project:

 • Thomas More Mechelen-Antwerpen VZW
 • Thomas More Kempen VZW
 • Daarnaast fungeert een ruime stuurgroep van geassocieerde partners als bijsturingssysteem (VDAB, NAV, WTCB, Bureau Bouwtechnieken, Human Arc, POLO Architects, Besix, BBOT, Goed hulpmiddelen, Vigo, Albatros, Arseu, Orthomed, …)

Dit project wordt financieel ondersteund door de Europese Unie.
Bijdrage vanuit ESF bedraagt 100.000€
Bijdrage vanuit VCF bedraagt 75.000€
Bijdrage vanuit andere publieke cofinancieringsbronnen bedraagt 102.156.,45€
Totaal financiering bedraagt 277.156,45€

Timing

Het project liep van 01/04/2021 tot 30/06/2023.